Untuk Diulang-Ulang Hingga Muncul Rasaan Kemanisan Iman

Oleh Hikmah Al-Quran dan Hadis
https://www.alsofwah.or.id
Qoute Hadis1

Dari Abu Sa’id Al-Khudriy radhiyallahu ‘anhu berkata:”Sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

( مَنْ قَالَ : رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا ، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا ، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ (

“Barangsiapa yang mengucapkan:“ Radhiitu billahi rabba wa bil Islaami diinan wa bimuhammadin rasuulaan (Aku ridha/rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku dan Muhammad sebagai Rasulku)” maka surga baginya.”

Takhrij Hadits

Hadits di atas diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam al-Mushannaf (6/36), ‘Abd bin Humaid dalam al-Musnad (hal 308), Abu Dawud dalam Sunan Abi Dawud no. 1529, an-Nasa’i dalam as-Sunan al-Kubra (7/9), Ibnu Hiban dalam Shahih Ibnu Hibban (3/144), al-Hakim dalam al-Mustadrak (1/699) dan beliau berkata:” (Ini) Hadits shahih sanadnya, namun keduanya (al-Bukhari dan Muslim) tidak meriwayatkannya.”. Seluruhnya meriwayatkan hadits tersebut dari jalur Zaid bin al-Habbab, telah memberitahukan kepada kami ‘Abdurrahman bin Syuraih al-Iskandarani, telah memberitahukan kepadaku Abu Hani al-Khaulani bahwasanya ia mendengar Abu ‘Ali al-Janbi bahwasanya ia mendengar Abu Sa’id al-Khudri radhiyallahu ‘anhu mengucapkan hadits di atas.

Makna Hadits

Ibnul Qayyim rahimahullah ketika mengomentari hadits ini dan hadits:

ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا ، وبالإسلام دينا ، وبمحمد رسولا

“Akan merasakan kelezatan iman, orang yang ridha/rela menjadikan Allah sebagai Rabbnya dan islam sebagai agamanya serta Muhammad sebagai Rasulnya.” (HR. Muslim)

Beliau rahimahullah berkata:”Di atas kedua hadits ini, berkisar (berputar) tingkatan agama, dan kepada keduanya ia (tingkatan agama) berhenti, keduanya telah mencakup ridha terhadap rububiyyah dan uluhiyyah-Nya Subhanahu wa Ta’ala, ridha terhadap Rasul-Nya dan tunduk patuh kepada-Nya, dan ridha terhadap agama-Nya dan pasrah kepada-Nya. Dan barangsiapa yang terkumpul pada dirinya empat hal ini, maka ia benar-benar orang yang shiddiiq. Ia mudah diklaim dan diucapkan oleh lisan, namun ia pada kenyataannya adalah perkara dan ujian yang paling susah, lebih-lebih jika datang sesuatu yang menyelisihi hawa nafsu dan keinginannya.”

Ridha terhadap Uluhiyyah-Nya Subhanahu wa Ta’ala mengandung keridhaan dengan cara mencintai-Nya semata, takut, berharap, patuh, dan tunduk hanya kepada-Nya. Dan hal itu mengharuskan untuk beribadah hanya kepada-Nya dan ikhlash di dalamnya.

Ridha terhadap Rububiyyah-Nya mencakup ridha terhadap pengaturan-Nya terhadap hamba-Nya, pengesaan-Nya dalam bertawakkal hanya kepada-Nya, dalam meminta pertolongan, merasa yakin dan hanya bersandar kepada-Nya dan hendaknya ia ridha dengan segala sesuatu yang Allah perbuat kepada-Nya.” (Madarijus Salikin)

Maka yang pertama adalah mencakup keridhaan seorang hamba terhadap apa yang diperintahkan kepadanya, dan yang keduan ridha terhadap apa yang ditakdirkan untuknya

Adapun ridha menjadikan Nabinya (Muhammad) sebagai seorang Rasul, maka ia mencakup kesempurnaan ketundukkan kepadanya, dan kepasrahan mutlak untuknya, yang mana beliau shallallahu ‘alaihi wasallam menjadi manusia yang paling didahulukan dibandingkan dirinya sendiri, sehingga ia tidak mengambil petunjuk kecuali dari sabda-sabda beliau, tidak berhukum kecuali kepada beliau, tidak menghukuminya (petunjuk beliau) dengan selainnya, dan tidak ridha sedikitpun dengan hukum selain hukum beliau shallallahu ‘alaihi wasallam, tidak pada masalah nama-nama Allah, sifat-sifat-Nya dan perbuatan-Nya, tidak pada hakekat keimanan dan tingkatan-tingkatannya, dan tidak pula pada hukum-hukum yang tampak dan yang tersembunyi.

“Untuk lebih sahih, versi hadis muslim berbunyi begini: “Akan merasakan kelazatan iman, orang yang ridha/rela menjadikan Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya dan Muhammad sebagai Rasulnya.”

Sedangkan ridha menjadikan Islam sebagai agamanya adalah jika Allah berfirman, atau menghukumi, atau memerintahkan, atau melarang, ia akan ridha sepenuh keridhaan, tidak tersisa sedikitpun sempit (keberatan) terhadap hukumnya, menerimanya dengan sebenar-benar penerimaan, sekalipun bertentangan dengan keinginan jiwanya atau hawa nafsunya atau bertentangan dengan perkataan orang yang dijadikan panutan olehnya, gurunya dan kelompoknya.(Dinukil dari Madarijus Saalikin)

Sabda beliau shallallahu ‘alaihi wasallam (رضيت بالله ربا) (aku ridha/rela Allah sebagai Rabb), maksudnya adalah aku rela dengan-Nya, aku mencukupkan diri dengan-Nya, dan aku tidak mencari selain-Nya. Dan sabda beliau (وبالإسلام دينًا) (dan (aku ridha) Islam sebagai agamaku), maksudnya adalah aku ridha dengan menjadikan Islam sebagai agamaku, dalam artian aku tidak akan berjalan di atas jalan selain Islam, dan aku tidak akan menempuh kecuali apa-apa yang sesuai dengan syari’at Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam. Dan sabda beliau (وبمحمد رسولا) (dan ridha dengan Muhammad sebagai Rasul), maksudnya aku ridha dengan Muhammad menjadi Rasul, dalam artian aku beriman dengan status beliau sebagai seorang yang diutus kepadaku, dan kepada seluruh kaum Muslimin. (Syarh Sunan Abu Dawud 5/439)

Buah Dari Mengucapkan Dzikir Ini

Adapun buah dari Ridha terhadap tiga hal di atas, adalah sebagai berikut:

1. Akan mendapatkan manisnya iman, sebagaimana sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam:

“ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولاً”.

“Akan merasakan kelezatan iman orang yang ridha menjadikan Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya dan Muhammad sebagai Rasulnya.”

Dan barangsiapa yang mendapatkan rasa manis tersebut, niscaya rintangan-rintangan dan masalah-masalah duniawi tidak akan menyulitkan dan menyusahkan hidupnya.

2. Diampuni dosa seseorang yang rutin membacanya setelah mendengar adzan, sebagaimana hadits dalam Shahih Muslim, dari Shahabat Sa’ad bin Abi Waqqash radhiyallahu ‘anhu, bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

“من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه”

“Barangsiapa yang ketika mendengar adzan membaca do’a berikut ini, maka ia akan diampuni dosanya:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا
وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا

3. Menjadikan orang yang mengucapkannya masuk ke dalam Surga, sebagaimana hadits yang diriwayatkan dalam hadits Abu Sa’id al-Khudri radhiyallahu ‘anhu di atas.

4. Mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta’ala pada hari Kiamat, sebagaimana hadits dari Tsauban radhiyallahu ‘anhu, pembantu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

“من قال حين يمسي: رضيت بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد نبياً، كان حقا على الله أن يرضيه”

“Barangsiapa yang ketika memasuki sore hari mengucapkan: رضيت بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد نبياً maka ia berhak untuk diridhai oleh Allah.”

Hadits ini telah dihasankan oleh sejumlah ulama, dan Syaikh al-Albani rahimahullah menyatkannya dha’if (lemah)sebagaimana dalam Silsilah al-Ahadits adh-Dha’ifah (11/33 no 5020), dan beliau rahimahullah mengkritisi para ulama yang menyatakan bahwa hadits tersebut hasan, namun hadits yang seperti ini adalah di antara hadits yang diamalkan/dipakai dalam masalah Fadha’il A’mal. Dan Allah Subhanahu wa Ta’ala Mahamemiliki karunia yang agung.

Hadits ini sekalipun dha’if(lemah) menurut sebagian ulama, namun maknanya shahih, karena orang yang telah diampuni dosanya dan dimasukkan ke dalam Surga tentu saja ia telah mendapatkan keridhaan dari Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta’ala telah mengabarkan banyak ayat bahwa Dia Subhanahu wa Ta’ala telah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadap-Nya.

5. Akan termasuk orang yang mendapatkan kemuliaan di hari Kiamat, karena ia dijamin dan akan dituntun oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam hingga masuk ke dalam Surga. Sebagaimana sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam:

“من قال إذا أصبح: رضيت بالله رباً، و بالإسلام ديناً، وبمحمد نبياً، فأنا الزعيم لآخذنَّ بيده حتى أدخله الجنة”، حجر فيما

“Barangsiapa yang di pagi hari mengucapkan رضيت بالله رباً، و بالإسلام ديناً، وبمحمد نبياً , maka aku menjamin untuk mengambil tangannya (menuntunnya), hingga aku memasukkannya ke dalam Surga.” (Hadits ini dibawakan oleh imam al-Munziri dalam at-Targhib wat Tarhiib dengan sanad hasan dan dimasukkan oleh Syaikh al-Albani rahimahullah ke dalam Silsilah ash-Shahihah)

Maka sungguh besar faidah dan balasan yang akan didapatkan oleh seseorang jika membaca do’a atau dzikir ini. Namun tentunya yang harus diperhatikan adalah bahwa balasan tersebut tidak diberikan hanya dengan sekedar membacanya saja, akan tetapi balasan dan faidah tersebut akan diberikan bagi yang memenuhi syaratnya, yaitu beramal dengan konsekuensinya sebagaimana juga balasan terhadap orang yang mengucapkan لا إله إلاّ الله , maka balasan tersebut akan diberikan kepada orang yang mengucapkannya, dan merealisasikan konsekwensinya.

Dan sebelum itu semua, ia akan mendapatkan kemantapan dan kekokohan dalam hidup ini, dan juga di alam kubur ketika ditanya oleh Malaikat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala agar memberikan ilham kepada kita untuk mengucapkannya dan untuk memudahkan kita untuk merealisasikan konsekuensinya, dan agar Dia Subhanahu wa Ta’ala memberikan kemantapan kepada kami dan anda sekalian dengan al-Qaulu ats-Tsabit di Dunia dan Akhirat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.